Kategoria e këlyshëve nga 3-6 muaj (Baby Class)

Garojnë ndaras këlyshët meshkuj dhe ndaras këlyshët femra, në këtë kategori këlyshët nuk vlerësohen me nota por vetëm me vërejtje: Shumë perspektiv, perspektiv, mjaftueshëm dhe jo mjaftueshëm. Radhiten nga 1 deri në 4 sipas kualitetit. Këlyshi më i mirë i racës  së caktuar, i përzgjedhur nga të dyja gjinitë, garon në programin BIS (Best in Show) me këlyshët e kësaj kategorie të racave të tjera për – BEST BABY.

 

Kategoria e këlyshëve nga 6-9 muaj (Pyppy Class)

Garojnë ndaras këlyshët meshkuj dhe ndaras këlyshët femra, në këtë kategori këlyshët nuk vlerësohen me nota por vetëm me vërejtje: Shumë perspektiv, perspektiv, mjaftueshëm dhe jo mjaftueshëm. Radhiten nga 1 deri në 4 sipas kualitetit. Këlyshi më i mirë i racës  së caktuar, i përzgjedhur nga të dyja gjinitë, garon në programin BIS (Best in Show) me këlyshët e kësaj kategorie të racave të tjera për – BEST PUPPY.

 

Kategoria e Juniorëve (Junior Class). PRJ –  Prima Junior – I pari i Juniorëve

I ndahet kategorisë së të rinjve nga 9-18 muaj. Veçmas qenit dhe veçmas bushtrës. Në kategorinë e të rinjve qentë vlerësohen: shkëlqyeshëm, shumë mirë, mirë, mjaftueshëm dhe pamjaftueshëm. Në këtë kategori qentë plasohen nga 1. deri në 3. Pa notë mund të lihet ai qen i cili në momentin e vlerësimit nga gjyqtari, nuk prezantohet sipas rregullave, nuk lejon kontrollimin e dhëmbëve, kërcen në ring, dëshiron të ikë jashtë ringut apo ndonjë veprim që ja pamundëson gjyqtarit që ta vlerësoj. Titulli “Kampion i të Rinjve” i ndahet veçmas qenit dhe veçmas bushtrës, me kusht që paraprakisht të janë vlerësuar me notën Shkëlqyeshëm.  Ndarja e këtij titulli nuk është obliguese.

Për titullin JBOB (Junior Best of Breed) I pari i racës në kategorinë e Juniorëve, garojnë qeni dhe bushtra të cilët paraprakisht kanë fituar titullin i pari në kategorinë e të rinjve (Best Junior Male and Female). Fituesi i titullit- JBOB vazhdon garën për më të mirin e racës – BOB (Best Of Breed).            

 

Kandidatura CAC (Certificat d’aptitude au Championnat (national) – Kandidat për Kampion Kombëtar

I ndahet veçmas qenit dhe veçmas bushtrës, me kusht që paraprakisht të janë vlerësuar me notën Shkëlqyeshëm. Kandidatura RCAC- Rezerva CAC (Kandidat rezervë për kampion kombëtar) i ndahet qenit dhe bushtrës të cilët kanë dalë të dytët në vlerësim dhe me kushte që të jenë vlerësuar me notën (5) Shkëlqyeshëm.

Në kategoritë:

 • Intermedia
 • Open
 • Working
 • Champion

Kategoria, INTERMEDIA CLASS)  E MESME 15-24 MUAJ (kanë të drejtë të garojnë qentë e moshës nga 15-24 muaj)

Kategoria, OPEN CLASS – E HAPUR mbi 15 muaj.

Është e rëndësishme të sqarohet se një qen i moshës 15-18 muajsh mund të garojnë në cilën do nga këto tre kategori. Ndërsa një qen i moshës 18-24 muaj mund të garojnë në kategoritë Intermedia apo Open. Një qenë gjatë një gare ka të drejtë të garojnë vetëm një njërën kategori.

 

Kategoria, WORKING CLASS – E QENVE TË PUNËS

Në këtë kategori garojnë qentë të cilët e kanë të kryer provimin për punë, kjo vlen për ato raca tek të cilat kërkohet provimi për punë, sipas klasifikimit të FCI-së. Mosha mbi 15 muaj.

 

Kategoria, CHAMPION CLASS – E KAMPIONËVE, mbi 15 muaj.

Mund të garojnë qentë të cilëve u është pranuar  titulli kampion kombëtar, nga një vend i cili është anëtar apo partner kontraktues i FCI-së. Mosha mbi 15 muaj.

Këto katër kategori (2,3,4,5) kanë të drejtë të garojnë për kandidaturat  CAC – (kandidatura për kampion kombëtar). Të gjitha këto kategori garojnë veçmas, titulli CAC i ndahet veçmas qenit të gjinisë mashkullore dhe veçmas të asaj femërore, nga secila kategori.

Të gjithë ata qenë që fitojnë titullin CAC, qeni i gjinisë mashkullore dhe CAC qeni i gjinisë femërore vazhdojnë garën për BOB (Best of Breed) më të mirin e racës, në një garë me karakter kombëtar.  

 

Kategoria, VETERAN CLASS –   E VETERANËVE, mbi 8 VJET

Çmimi më i miri në kategorinë e veteranëve i ndahet veçmas qenit mashkull dhe qenit femër.  

Në kategorinë e hapur qentë vlerësohen: shkëlqyeshëm, shumë mirë, mirë, mjaftueshëm dhe pamjaftueshëm. Në këtë kategori qentë plasohen nga 1. deri në 3. Pa notë mund të lihet ai qen i cili në momentin e vlerësimit nga gjyqtari, nuk prezantohet sipas rregullave, nuk lejon kontrollimin e dhëmbëve, kërcen në ring, dëshiron të ikë jashtë ringut apo ndonjë veprim që ja pamundëson gjyqtarit që ta vlerësoj.

Ndarja e këtij titulli nuk është obliguese.

Kandidatura CACIB (Certificat d’aptitude au Championnat (international) – Kandidat për Kampion Ndërkombëtar)

Në manifestimet me karakter ndërkombëtar ndahen kandidaturat ndërkombëtare CACIB dhe RCACIB (CACIB rezervë).

Sipas rregullores së FCI-së, për kandidaturën CACIB vazhdojnë garojnë, në mes tyre, qentë të cilët paraprakisht kanë fituar kandidaturën CAC, nga këto kategori Intermedia, E hapur, E punës dhe Kampionëve. Garojnë veçmas qentë e gjinisë mashkullore dhe veçmas të asaj femërore, Kandidatura CACIB i ndahet veçmas qenit të gjinisë mashkullore dhe veçmas të asaj femërore.

RCACIB i ndahet qenit të dytë. Sipas rregullores së FCI-së, për kandidaturën RCACIB, përveç qenit që ka fituar kandidaturën CACIB, vazhdojnë garën qentë nga këto kategori (CAC Intermedia), (CAC Open) E hapur, (CAC Working) E punës, (CAC Champion) Kampionëve si dhe në garë futet qeni të cilit i është ndarë kandidatura RCAC, në atë kategori në të cilën qeni CAC ka fituar kandidaturën CACIB. Garojnë veçmas qentë e gjinisë mashkullore dhe veçmas të asaj femërore.

BOB (Best of Breed) Më i miri i racës.

Në manifestim kinologjik me karakter ndërkombëtar CACIB , për këtë titull garojnë qentë e këtyre kategorive:

 • (JBOB – Junior BOB) Qeni më i mire i racës së caktuar në kategorinë e Juniorëve.
 • CACIB – Qeni mashkull.
 • CACIB – Qeni femër.
 • I pari në kategorinë e Veteranëve (qeni mashkull).
 • E para në kategorinë e veteranëve (qeni femër).

Në manifestimet kinologjike me karakter kombëtar garojnë qentë e këtyre kategorive.

 • (JBOB – Junior BOB) Qeni më i mire i racës së caktuar në kategorinë e Juniorëve.
 • Të gjithë ata qenë që kanë fituar kandidaturën CAC (CAC meshkujt dhe CAC femrat) nga kategoritë Intermedia, Open, Working dhe Champion.
 • I pari në kategorinë e Veteranëve (qeni mashkull).
 • E para në kategorinë e veteranëve (qeni femër).

 

Me përzgjedhjen e BOB (Best of Breed) qenit më të mirë të racës së caktuar, përfundon gara për pjesën në ringje.

 

PROGRAMI REVYAL BIS- BEST IN SHOW

 

Pas vlerësimit nëpër ringje vazhdohet me programin revyal për përzgjedhjen e qenit më të bukur të manifestimit kinologjik:

 

 Programi i veçantë – Best in Show programi  përmban:

 

–  JH – Junior Handling – përzgjedhja e udhëheqësit të ri, më të mirë, të qenit. Garojnë fëmijët me qentë e tyre.   

 

– BB – Best Baby – përzgjedhja e këlyshit më të bukur të manifestimit kinologjik,  në të cilën marrin pjesë të gjitha racat e këlyshëve fitues në kategorinë 3 -6 muaj, meshkujt dhe femrat të vlerësuar “shumë perspektiv”.

 

– BP – Best Puppy përzgjedhja e këlyshit më të bukur të manifestimit kinologjik  në të cilën marrin pjesë të gjitha racat e këlyshëve fitues në kategorinë 6-9 muaj, meshkujt dhe femrat të vlerësuar “shumë perspektiv”.

 

– BV ( Best Veteran) Përzgjedhja e veteranit më të bukur të manifestimit kinologjik, në të cilën marrin pjesë mashkulli dhe femra të cilët kanë fituar titullin i pari i Veteranëve.

 

-BC (best of Couplle) përzgjedhja e çiftit më të bukur, garojnë qeni mashkull dhe femër të  njëjtës racë dhe varietet të notuar me notën 5, të njëjtit pronarë.

 

-BBG ( Best of breeder group)  përzgjedhja e grupit më të bukur, garojnë nga 3- 5 qen të së njëjtës mbarështuese.

 

– përzgjedhja e  qenit më të bukur të gjuetisë, në të cilën marrin pjesë të gjithë qentë e racave të gjuetisë, të cilët kanë fituar kandidaturën CAC.

 

– BJ ( Best Junior) përzgjedhja e qenit më të bukur në kategorinë e juniorëve, në të cilën marrin pjesë të gjithë qentë e ri fitues të cilët kanë garuar në kategorinë e Juniorëve nga 9-18 muaj.

 

-BOG ( Best of group) përzgjedhja e qenit më të bukur sipas FCI grupeve (nga I-X) në të cilin marrin pjesë të gjithë qentë fitues të titullit Më i miri i racës (BOB – Best of breed).

 

– BOD ( Best of the Day) nëse Manifestimi kinologjik është shumëditëshe përzgjidhet qeni më i bukur i ditës. Garojnë fituesit e titullit BOB të cilët janë përzgjedhur atë ditë.

 

 

-BIS ( Best in Show)  përzgjedhja e  qenit më të bukur të manifestimit kinologjik, për të cilin garojnë fituesit e titullit BOG, të dhjetë  FCI grupeve, respektivisht individët e ditës nëse Manifestimi kinologjik ka qenë disaditëshe.

 

Në secilën prej kategorive të cekura është e domosdoshëm radhitja nga 1 deri 3, përveç në përzgjedhjen e udhëheqësit të ri ( Junior Handling), ku është i obligueshëm radhitja nga 1 deri në 5 dhe në kategorinë BIS nëse zgjidhen në mes të fituarit të ditës.